KIEROWNICTWO FUNDACJI

Pracami Fundacji Aktywni w Pracy kieruje Zarząd. Obecnie Fundację reprezentuje p. Monika Baraniewska jako Prezes Zarządu oraz p. Michał Stępień jako Członek Zarządu.

Decyzją Rady Fundacji z dnia 04.03.2024 r. powołano na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji p. Karolinę Jałbrzykowską – Szabłowską. Stosowna uchwała oczekuje na zatwierdzenie przez właściwy sąd rejestrowy i uprawomocnienie. Pan Michał Stępień kontynuuje pełnienie funkcji Członka Zarządu.

 

Nadzór nad działalnością Fundacji jest sprawowany przez Radę Fundacji w składzie Marek Klimkowski (Przewodniczący Rady Fundacji), Tomasz Brzostek, Przemysław Deredas, Wiesław Klimkowski i Andrzej Zwolan (członkowie Rady Fundacji).

Ponadto nadzór nad Fundacją sprawują minister właściwy do spraw polityki społecznej oraz prezydent m.st. Warszawy.

Skip to content